Reklamační řád

1.Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. V případě že kupující chce reklamaci vyřídit osobně, může tak učinit po telefonické dohodě na čísle +420 604854898 a následně v dohodnutém termínu se dostavit na adresu Veverkova 368/37, Praha 7, 170 00.
2.Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

4.Kupující je povinen prokázat nákup zboží ( dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí by být čisté a kompletní. Reklamované zboží může kupující odeslat na adresu AngelikaHatFashion, Veverkova 368/37, Praha 7, 170 00.

5.Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

8.Ručně šité a zdobené klobouky AngelikaHatFashion nemají žádnou záruční lhůtu, je však samozřejmě možné je reklamovat, a to po dobu 2let od zakoupení, na základě vystaveného daňového dokladu. Bez předložení tohoto dokladu není možné zboží reklamovat. Jelikož jde o ruční práci, není možné očekávat, že zboží vydrží stejné zacházení jako běžně prodávané zboží.A je nutné brát na vědomí že zboží AngelikaHatFashion není pro každodenní nošení.

9.Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení nebo nevhodné zacházení se zbožím, vztahuje se pouze na poškození způsobené zvláštními vlivy.. Zboží totiž není určeno ke každodennímu nošení, je to pouze doplněk. Za nevhodné zacházení se považuje:

 • praní klobouku v pračce (většina modelů se musí čistit ve specializovaných prodejnách)
 • nešetrné ruční praní klobouku
 • sušení klobouku v bubnové sušičce
 • každodenní nebo příliš časté nošení
 • nošení klobouku v deštivém počasí
 • nevhodné skladování klobouku, při kterém se zničí forma klobouku (klobouk by měl být uskladněn ve speciální krabici na klobouky)

Reklamace se dále nevztahuje na :

 • poškození aplikace vytvořenou speciální technikou ,,dekupáž”
 • poškození, zadrhnutí apod. jemných tkanin
 • poškození látky v důsledku slunce, znečištění, zásahu vody apod.
 • vytrhnuté korálky nebo jiné části
 • rozešlé švy
 • odpárané doplňky jako nášivka apod.
 • zašlost kožešinových tkanin

Reklamace se na tyto vady nevztahuje, jelikož, jak je už výše popsáno, jde o ruční práci.

 

Odkaz pro stažení Reklamační řád